Hoppa till huvudinnehåll
""

3ST

Visit Skåne är en del av Interreg-projektet 3ST, Speeding up Sustainability Skills in Tourism, där sex av länderna i Nordsjöregionen samverkar för delad kompetens och framgångsrika metoder för hållbar omställning inom turistsektorn.

Projektet finansieras av Interreg North Sea-fonden genom Tillväxtverket. 

Turismen är en av de snabbast växande näringarna i Nordsjöregionen, vilket gör en övergång till mer hållbara system nödvändig. För att lyckas med det behöver vi ett helt nytt sätt att tänka. 

Syftet med projektet är att påskynda övergången till hållbara system för resurs- och energieffektivitet på turistdestinationer som har perioder av högt besökstryck. Projektet ska ge destinationer förmågor och färdigheter för att kunna öka sin resiliens, som i sin tur kan leda till en snabbare grön omställning. Projektet tar avstamp i tvärsektoriella samarbeten och testandet av nya modeller för grön destinationsutveckling.

Vad händer i 3ST-projektet?

I 3ST-projektet går tre kunskapspartners ihop för att forska på samverkan. Fokus ligger på att dela kunskap om destinationsutveckling, intressentmotivation och nätverksmodeller för värdeskapande (Theory of Change). Nätverksmodellerna kommer sedan att testas och utvärderas i nio regionala pilotprojekt inom avfall, energi och vatten. Pilotprojekten kommer att involvera nyckelaktörer inom turistsektorn såsom lokala myndigheter, små och medelstora företag och andra intressenter.

3ST ska hjälpa aktörer inom turism att testa samarbetsmodeller och hållbara metoder. Vi kommer att fokusera på att föra samman flera aktörer i hela värdekedjan och använda utbildning, coachning och samarbete för att skapa ett holistiskt förhållningssätt till hållbar turism i Nordsjöregionen.

Varför?

Turistsektorn omfattar allt som har direkt påverkan på eller påverkas av turismen. Nordsjöregionen välkomnar 13% av alla turister som besöker EU, vilket motsvarar nästan 400 miljoner övernattningar (källa: Eurostat). Det innebär att turismen har en allvarlig inverkan på miljön samtidigt som den spelar en viktig roll i utvecklingen av samhällen, regioner och städer. Turismens påverkan på lokala resurser och klimatförändringar är stor: UN Tourism (2019) uppskattar att turismens utsläpp av växthusgaser kommer att öka till 5,3 % av det totala globala antalet år 2030.

Utmaningarna som kommuner och besöksnäringen står inför kan inte lösas av en aktörs enskilda insats – det krävs tvärsektoriella samarbeten för snabbare resultat. Modellen som tas fram i projektet är tänkt att vara användbar inom olika områden för att samhällen ska kunna öka sin resiliens och sin allmänna krisberedskap.  

Fokus och mål för projektet överensstämmer med Visit Skånes strategiska inriktning mot 2030 och har en direkt koppling till vår färdplan Skåne - where tourism matters. Turism ska vara en del av lösningen på samhällsproblem och verka för en hållbar tillväxt i Skåne.  

Skånes pilot

Visit Skåne kommer under projektet att fokusera på vattenfrågan tillsammans med Simrishamns kommun. De senaste åren har klimatförändringarna synliggjort behovet att stärka tillgången på grundvatten vars nivå är som lägst just när trycket från turistsektorn är som störst. 

Kan vi vända på perspektiven och i stället se turismen som en motor för den hållbara utvecklingen och tillgången på vatten? Tillsammans med Simrishamns kommun och de många engagerade aktörerna i regionen tar vi oss an utmaningen!

Vill du vara med?

Är du aktör inom turismsektorn i Simrishamn och vill ta steget mot en mer hållbar destination? Arbetar du med vattenfrågor och vill bidra till att fler vårmarker anläggs? Eller är du bara engagerad inom hållbar utveckling och ser turismen som en möjlighet att nå längre? Hör gärna av dig till oss. Samverkan är nyckeln till att främja hållbar turism runt Nordsjön!
 

 

3ST, Interreg North Sea, finansierat av EU. Logotyp.

Sidan uppdaterad 31 Maj 2024, kl 12:05