Hoppa till huvudinnehåll
Familj på vandring vid vattnet på Skåneleden. Foto.

Skåningarna tycker till om turism i ny medborgarenkät

Pressmeddelande
Nyheter

Turism kan bidra till att göra Skåne till en bättre plats att bo på. Det tycker skåningarna i allmänhet. Men många välkomnar också regleringar för att motverka belastningen på populära naturområden. Det framgår av den färska medborgarenkät som Visit Skåne AB genomfört på temat hållbar turism. 

En hållbar och regenerativ utveckling för turismen, där besökarna bidrar positivt till platsen, står högt på agendan i det nya regionala bolaget Visit Skåne AB. Drygt 3 400 skåningar har, under november-december 2022, tyckt till om turismen i Skåne. De främsta fördelar som anges är att besökarna betyder intäkter till näringsliv, ökar sysselsättningen, bidrar till landsbygdsutveckling och ökar utbudet av produkter och tjänster för den lokala befolkningen. Dessutom ser man det som en fördel att människor från olika kulturer möts. Sammantaget kan Skåne bli en mer attraktiv plats att bo och verka på. 

I enkäten framkommer också utmaningarna. Det handlar om hårt besökstryck på vissa platser, trängsel och nedskräpning. Enkäten visar att åtta av tio skåningar tycker att det skulle vara bra att begränsa antalet besökare i känsliga naturområden. I sydöstra Skåne och vissa delar av nordvästra Skåne tycker man i högre utsträckning att det kommer för många besökare. Utmärkande för kommunerna i områdena med högt tryck är att de har många besökare i relation till folkmängden. 

– I vår långsiktiga regionala färdplan mot 2030 – Skåne, where tourism matters har vi identifierat behovet av att hantera obalanserade besöksflöden. Genom att fördela besökarna jämnare geografiskt och över året kan vi få en mer hållbar destination. Vi har en rad pågående insatser som fokuserar på att lösa de utmaningar som tas upp, säger Pia Jönsson Rajgård, VD Visit Skåne AB  

Fakta om medborgarenkäten: 

Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) genomförde medborgarenkäten som Visit Skåne AB initierat och genomfört i Region Skånes Skånepanelen på temat hållbar turism. Syftet är att ta reda på skåningarnas attityd till turism, turismens betydelse för Skåne. Resultaten kommer att användas i Visit Skåne ABs fortsatta arbete med att säkerställa en hållbar och regenerativ utveckling för turismen i Skåne. 

Axplock från enkäten i korthet: 

  • En överväldigande majoritet anser att turismen bidrar till ekonomisk tillväxt och ökar sysselsättningen. Nivån ligger kvar närmast oförändrad jämfört med 2021. 
  • 6 av 10 upplever att turism bidrar till att göra Skåne till en bättre plats att bo på. 
  • Många anser också att turismen sätter Skåne på kartan och skapar en positiv bild av regionen.  
  • Fler kvinnor än män framhäver belastning av miljö och trängsel som utmaningar med turism. 
  • Sett till geografiska områden, anser respondenter i sydöstra Skåne i betydligt högre grad än övriga att belastning av infrastruktur är en utmaning med turism. 
  • Geografiskt befinner sig de mest positiva personerna till turism i Skåne i de sydvästra delarna av regionen. 
  • Andelen som tycker att det kommer för få turister till Skåne har ökat i jämförelse med förra årets mätning. 

För mer information, kontakta gärna: 

Pia Jönsson Rajgård, vd på Visit Skåne AB 
E-post: pia.jonsson-rajgard@skane.com 
Mobil: +46 768 87 07 30