Hoppa till huvudinnehåll
Domarklubba ligger på ovanpå en bok

Om tillgänglighetslagen

Som offentlig aktör ska vi se till att våra webbplatser och mobila applikationer är tillgängliga. Kravet finns i den svenska lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilken är grundad på EU:s webbdirektiv från 2016. Här hittar du allmän information om lagen och en sammanfattning av vad vi måste göra för att leva upp till den.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning.

Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet:

 • Det ska gå att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen.
 • Det ska gå att navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning.
 • Det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel.
 • Texten ska vara lätt att läsa och förstå.

Genom att följa riktlinjerna i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines blir detta, och mycket annat, möjligt. Tänk på att vi inte själv behöver bygga in funktioner för röststyrning, uppläsning och förstoring. Om vi bara skapar våra webbsidor och mobila applikationer på rätt sätt så sköter användarnas webbläsare, telefoner och hjälpmedel resten.

Webbdirektivet - grunden till lagen

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till att öka den digital tillgängligheten för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Då publicerades nämligen EU-direktivet  för webb och appar i EU:s officiella tidning.

Direktivet ställer tillgänglighetskrav på offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. I Sverige genomförs direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019.

Fyra grundläggande principer

De så kallade tillgänglighetskraven kan sammanfattas i fyra principer. Digital service ska vara:

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust

Dessa fyra principer är tillgänglighetskraven. 

Det här behöver vi göra

Det finns två generella kriterier som offentliga aktörer behöver följa för att uppfylla tillgänglighetskraven. De kan sammanfattas så här:

 • Leva upp till kraven på tillgänglighet. Det kan vi göra genom att följa en särskild europeisk standardEN 301 549 V2.1.2, som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1.
 • Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som bland annat innehåller en länk för att meddela brister och begära tillgängliga versioner av otillgängligt innehåll.

Så här ser det ut på Visit Skåne AB:

 • Vi har sammanställt en webbguide i tillgänglighet så att du som redaktör ska kunna följa kraven i innehållet som du publicerar. De icke-redaktionella, tekniska anpassningarna i webbplattormen (beteenden, navigation och utseende) utförs genom återkommande uppdateringar i samarbete med vår webbleverantör. 
 • Visit Skåne AB har publicerat sin egen tillgänglighetsredogörelse, där vi återkommande deklarerar hur vi uppnår kraven och vilka brister vi har.

Undantag

Viss typ av innehåll undantas från lagen, exempelvis direktsändningar av tidsberoende medier och kartor som inte är avsedda för navigering. I lagen finns också bestämmelser om att det under vissa förutsättningar kan anses vara oskäligt betungande att göra visst innehåll tillgängligt.

Detaljerat om lagen

Lagen (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102) är en miniminivå på tillgänglighet gällande digital service för att säkerställa att så många som möjligt kan ta del av och nyttja den.

 • EU-direktivet godkändes 26 oktober 2016.
 • EU-direktivet gäller från 23 september 2018.
 • Direktivet anger att kraven för webbplatser börjar gälla den 23 september 2020.
 • Direktivet gäller för appar från 23 juni 2021.
 • Svensk lag som baseras på EU-direktivet började gälla den 1 januari 2019. 

Webbplatser ska följa standarden WCAG 2.1 (nivå AA) för att leva upp till kraven. Information om WCAG hos webbriktlinjer.se.

Vad omfattas av lagen?

 • Extern webb
 • Intranät
 • Dokument
 • Appar
 • E-tjänster

Vem omfattas av lagen?

 • Offentlig sektor
 • Sammanslutningar
 • Offentligt styrda organ - innefattar i huvudsak vissa statliga och kommunala företag
 • Privata aktörer med offentlig finansiering

Vilka krav ställer lagen?

 1. Tillgänglighetskrav.
 2. Möjlighet för användaren att kunna: a) kommentera brister, b) få återkoppling och c) begära ut alternativ.
 3. Rapportera tillgänglighetsutlåtande.
EU-flagga
Det är EU:s direktiv från 2016 som ligger till grund för Sveriges lag om tillgänglighet som infördes 2019. Enligt det klubbade direktivet måste alla länder i EU stifta sådana lagar.

Som redaktör och publicist är det viktigt hur du anpassar och lägger upp ditt innehåll; få vägledning i ditt arbete genom vår webbguide i tillgänglighet

Myndigheten för Digital förvaltning, DIGG, är tillsynsmyndighet och övervakar så att offentliga aktörer lever upp till lagen. På DIGG:S webbplats finns mer information om gällande lagkrav.

Andra lagar

Andra lagar där digital tillgänglighet tas upp:

Diskrimineringslagen
Språklagen
Upphandlingslagen
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Sidan uppdaterad 27 dec 2023, kl 14:56