Hoppa till huvudinnehåll
Vandrar över klippor vid havet

De globala målen visar vägen

Det är ingen ”quick fix” att arbeta efter målen och skall heller inte vara. Ska det göra skillnad kräver det att vi verkligen anstränger oss. Att vi ”lyfter på alla stenar”, små som stora, och beaktar alla mål – och ställer frågan ”hur leder detta till en hållbar utveckling?” Organisation, samverkan, styrdokument, ledens dragning, ledinformation, ledens tema kan bidra mer eller mindre till en hållbar utveckling. Det handlar om att våga ställa frågor och leta efter de svar som är relevanta för just er led.

 

Globala målen 1. Ingen fattigdom

Mål 1 handlar om ”ingen fattigdom” och har vid en första tanke en begränsad relevans för ledutveckling i Sverige. Det finns dock exempel där nästan helt övergivna landsbygd har fått nytt liv och nya försörjningsmöjligheter genom en attraktiv vandringsled. Pilgrimsleden till Santiago de Compostela är ett exempel. På 30 år har ödebygd blivit ett blomstrande näringsliv och femte största reseanledningen i Spanien. Vilken potential finns i era bygder?

 

Globala målen. Mål 2 ingen hunger

 

Mål 2 har liten relevans för ledutveckling i Sverige. 

Globala målen. Mål 3 God hälsa och välbefinnandeMål 3 däremot är central och övergripande för all ledutveckling. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Ledutveckling har en stor potential att bidra till bättre folkhälsa och bli ett effektivt verktyg för att minska och förebygga både psykisk och fysisk ohälsa. Att få ut fler människor i naturen, nå nya målgrupper är av största vikt för att uppnå mål 3. Hur kan vi göra leden attraktiv för fler? Här finns oändliga möjligheter.  I Skåne kan man få vandring på recept för sitt tillfrisknande. 
 

Globala målen. Mål 4 God utbildningVandringsleder kan vara en plattform för lärande, till exempel genom information längs leden, utbildningar och transformativa upplevelser som ger vandraren nya perspektiv. Att öka kunskapen om naturen och miljön leder till en ökad förståelse för naturtillgångar, klimatpåverkan och resursanvändning vilket kan motivera livsstilsförändring. Den kända naturfilmaren David Attenborough pekar på vikten av naturkänsla för att rädda vår planet. Ingen vill skydda det man inte bryr sig om och har upplevt. Vad gör ni för att förstärka känslan och kunskapen om naturupplevelsen längs er led? I Sveriges Nationalparker  och i många naturreservat Naturreservat i Sverige finns bra exempel på hur naturvärden skyddas och lyfts fram på ett pedagogiskt sätt för besökaren. 

Det är ofta effektivt att kombinera fakta om naturen med olika aktiviteter för att förstärka naturupplevelsen. Skogsbad är ett bra exempel.

Globala målen. Mål 5 jämställdhetAtt ha många olika perspektiv på ledutveckling är viktigt för att skapa hållbara leder. Det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors möjligheter att bestämma över resurser och anpassa sig till klimatförändringarna. För att uppnå en mer rättvis resursfördelning och minska skillnaderna mellan män och kvinnor är de viktigt att se till att kvinnor finns med när besluten fattas.  Hur ser jämställdheten ut i er ledorganisation? Hur ser fördelningen ut bland de som är engagerade i vandringsleden?

 

Globala målen. Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla

Säkerställa god hygien, hantera smittspridning och rent vatten längs med leder är ett viktigt jobb, t ex med att säkerställa tillgång till dricksvatten och toaletter. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. Sverige har unika möjligheter att förvalta sina enorma vattenresurser och bygga hållbar turism kring dessa. Hur kan ni förbättra tillgången till dricksvatten och toaletter? 

Globala målen. Mål 7 Hållbar energi för allaMålet hållbar energi för alla innebär även att spara energi. Väl utvecklade vandringsleder kan bli ett resmål som ersätter långväga flygresor och därmed bidrar till stora energibesparingar och minskat fossilberoende. Att säkerställa och främja access till leden med kollektivtrafik bidrar till detta mål. Det kan också undvika problem med fulla parkeringsplatser. I Kullaberg jobbar man framgångsrikt med Skånetrafiken för att få fler turer till naturreservatet. Har ni dialog med kollektivtrafiken? Hur informerar ni om möjligheterna att åka kollektivt till och från leden? Bara att lägga information om kollektivtrafik väl synligt har visat stor effekt på resandet. Här finns många bra exempel. Ett är arbetet med klimatsmarta resor i besöksnäringen som pågår i Småland och Öland. 
Här finns ett verktyg för att klimatberäkna semestern

 

Globala målen. Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtMål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Landsbygdsutveckling och utveckling av hållbara små-, medel- och större- företag som arbetar med naturen som reseanledning bidrar till detta mål. Välutvecklade leder ökar möjligheterna för nya affärsmöjligheter, inte minst på landsbygden. Vilka möjligheter finns det att utveckla samverkan med det lokala näringslivet? Det finns många exempel där vandringsleder bidrar tydligt till ett utvecklat näringsliv. Vi listar några leder och företag som lever i symbios här:

Globala målen. Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastrukturMål 9 handlar om att främja hållbar industri, infrastruktur och innovationer. Utvecklingen av vandringsturism, vandringsutrustning och olika hjälpmedel för vandrare kan göra stor skillnad för hållbarheten. Här finns utrymme för innovationer och nytänkande företag. Har ni dialog med universitet, företag eller liknande för nytänkande? 

Att börja arbeta med vandringsleder på ett nytt sätt där leden blir en katalysator för en hållbar utveckling och landsbygdsutveckling är en innovation i sig. Ett exempel är pilgrimsleden Falköping – Varnhem


Globala målen. Mål 10 Minskad ojämnlikhetMål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Väl utvecklade vandringsleder breddar målgruppen för vandring. Fler vågar sig ut, vilket ökar samhällsnyttan och bidraget till hållbar utveckling. Hur gör ni er led tillgänglig för fler? 
Hej främling är ett inspirerande exempel för att locka fler ut i naturen.
Friluftsbanken Alla får låna! Allt är gratis! Fritidsbanken lånat ut fritidsutrustning gratis i 14 dagar. 
 

Globala målen. Mål 11 Hållbara städer och samhällenVäl utvecklade vandringsleder kan bidra till positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygd och vara en del i att stärka den nationella, regionala och lokala utvecklingsplaneringen för ökad hållbarhet. Hur lätt är det för stadsbor att hitta till er led? Hur inkluderas lokalbefolkningen?
Här finns många bra exempel på kommunikation som inspirerar.  Gotaleden inspirerar med sitt arbete för att få hela göteborgsområdet ut i naturen  

Destination Åsnen som just fått Green Destinations Gold Award jobbar mycket med att involvera lokalbefolkningen. Det har bland annat gjort dem till Sustainable Top 100 Destinations 2020

Solanderleden vandringsled i Swedish Lapland. Välkommen, vandrare! Är första ekoleden med många Natures Best certifierade företag.

Globala målen. Mål 12 Hållbar konsumtion och produktionTurismen har stor påverkan på konsumtion och produktion i världen. Hållbara vandringsleder kan bli ett viktigt verktyg i att utveckla hållbar turism. Mål 12 har delmål om att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar samt utveckla mätverktyg för hållbar turism för att främja lokalsamhällen. Här finns även delmål för minskat avfall och matsvinn där vandringsturismen kan bidra. På några ställen har de t ex. slutat sälja engångsbestick längs leden. Hur minskar ni avfallet som genereras längs leden?  Hur får ni vandrare att ta med skräpet hem? Håll Sverige rent har mycket färdigt material och många tips på lösningar  Dessa har på många platser mer än halverat nedskräpningen.

Bergslagsleden förklarar tydligt att skräpet ska tas med hem

Nudging – små förändringar i beslutsmiljön kan göra stor skillnad. Det underlättar för besökaren att göra rätt från början Nudge för naturen – fungerar det? 

Märkningar av olika slag kan vara verktyg för hållbar affärsutveckling. Företag och gäster med särskilda önskemål hittar lättare rätt och miljökrav är ofta en självklar del av märkningen. Pilgrims Welcome  är en nystartad märkning av ställen för kost och logi samt kyrkor längs Saint Birgittaways påväg mot Vadstena. Pilgrimsmat är ett koncept för hållbar matkultur längs pilgrimsleder.   

Globala målen. Mål 13 Bekämpa klimatförändringarnaDet är bråttom att vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. Här behövs extra mycket nytänkande och innovation. Vandring kan bli ett sätt att hitta inspiration till en ny livsstil som inte bidrar till klimatförändringen. Vandringsturism kan bli ett klimatsmart alternativ till flygsemestrar. Hur jobbar ni för att väcka intresse för vandring bland flygsemestrare? Hur kan ni underlätta kollektivt resande till er led? Hur inspirerar ni människor att ställa om sitt liv? 
Pilgrims walk for future är ett exempel på vandring med klimattema där vandraren inspireras till att ställa om sitt liv. Det är ett samarbete med bland annat Fridays for Future.

Pilgrimsvandring handlar lika mycket om att göra en inre resa som en yttre. Leden, kyrkorna, naturen, boende och matställen vill inspirera vandraren att tänka över sitt liv och sina relationer. Undersökningar visar att en mer hållbar livsstil upplevs ofta mer attraktiv efter en pilgrimsvandring.

Här finns ett verktyg för att klimatberäkna semestern

 

Globala målen. Mål 14 Hav och marina resurserMål 14 berör leder som har angränsande fiskevatten. T.ex. kan hållbart fisketurism vara en del i omställningen till ett mer hållbart fiske och därmed främja kustsamhällenas utveckling och bidra till hållbar livsmedelsförsörjning. Det kan också bidra till reservat till sjöss och havs. Vad har ni för vattenområden längs leden att utveckla för hållbar turism och friluftsliv? Serveras det fisk och skaldjur längs era leder?
Längs Kuststigen finns ett aktivt arbete för att hitta win win-lösningar mellan vandringsturism och fisketurism där Västkuststiftelsen och Hav och Vattenmyndigheten samarbetar


 

Globala målen. Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfaldVidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter är av högsta prioritet i hållbarhetsarbetet. Vandringsleders dragning och information om restriktioner har direkt påverkan på den biologiska mångfalden. Ledutveckling kan bidra till mer skyddad natur och ökad kunskap om vikten av mångfald. Hur förmedlar ni information om naturvärden längs er led? Vad gör ni för att skydda naturen som leden går igenom? Här finns mycket färdigt informationsmaterial och tips. Många leder jobbar med spänger, utsiktsplatser, breda stigar och undvika blöta områden för att inte trampa sönder känslig natur. Att erbjuda flera vägval minskar också slitage.

Kullaberg i Skåne jobbar engagerat med att begränsa besökartoppar och engagera ungdomar som naturvärdar som leder besökare till rätta


Naturturismen en del av lösningen – genom att se alternativa sätt att ”tjäna pengar” på naturen i stället för traditionellt skogsbruk, jordbruk, fiske, gruvor etc.  kan det bidra till att bevara naturvärden. Nya affärsmodeller kan bidra till mer hållbart brukande av mark och vatten.
 

 

Globala målen. Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällenMål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling. Till exempel genom lärande och förståelse för olikheter i kulturer. Natur- & kulturturism kan erbjuda detta utbyte. Långväga pilgrimsleder binder samman länder och folk med olika bakgrund. Hur attraherar ni vandrare med olika bakgrund? Tar ni internationella kontakter i ert ledutvecklande arbete?

Ett exempel på inkluderande arbetssätt är att erbjuda rabatterade guidade vandringar för naturovana och att skötsel av en led långsiktigt kan inkludera social verksamhet som t.ex. stödinsatser för långtidsarbetslösa.
Både Europaled och Cultural Route är bra exempel på leder som utvecklat internationellt samarbete. St Olovsleden, pilgrimsleden till Trondheim är en Cultural Route.

ATTA är en internationell organisation som samlar och stärker aktörer som utvecklar äventyrsresor och naturturism men intresse i hållbarnet 
 

Globala målen. Mål 17 Genomförande och partnerskapHållbara vandringsleder och natur- & kulturturism är ett verktyg för en global hållbar utveckling. Sverige kan bli ett föredöme.  En led kan leda till förändring utöver det vanliga om viljan finns och lite mod att göra annorlunda. Alla steg i den riktningen räknas!
Här är ett exempel att inspireras av
 

Sidan uppdaterad 25 apr 2024, kl 08:25